بهره وری
5/8/2022 1:32:57 PM | 160

-تشکیل کمیته بهره ­وری  و برگزاری یک جلسه با حضور اعضاء کمیته
-تشکیل کارگروه آموزشی-پژوهشی کمیته بهره ­وری و برگزاری 4 جلسه در این خصوص
-تشکیل کارگروه دانشجوئی-فرهنگی کمیته بهره وری با حضور اعضاء کمیته و برگزاری یک جلسه در این خصوص
-برگزاری کلاس آموزشی مدیریت بهره وری در سازمان برای اعضاء غیر هیأت علمی به مدت 12 ساعت
-برگزاری کلاس اموزشی  اصول و تکنیک های بهره ­وری برای اعضاء غیر هیأت علمی به مدت 8 ساعت
-برگزاری کلاس اموزشی  گزارش نویسی برای اعضاء غیر هیأت علمی به مدت 6 ساعت
-برگزاری کلاس اموزشی  تهدیدات وب شل شناسایی و رسیدگی به حادثه برای اعضاء غیر هیأت علمی به مدت 4 ساعت