شرح وظایف
4/9/2022 10:29:38 AM | 139

شرح وظایف مدیریت طرح و برنامه

 • انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه.
 • برنامه ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویتهای دانشگاه.
 • همکاری با مدیران و روسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه.
 • جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد.
 • تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشی کلی دانشگاه.
 • نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها.
 • دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی.
 • ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره های سه ماهه به واحدهای دانشگاه.
 • نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای بر حسب فعالیت و برنامه های اجرایی دانشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها.
 • بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات جاری و عمرانی با وزارت متبوع
 • بررسی و مبادله موافقتنامه های مربوط به فعالیت های عمرانی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
 • برنامه ریزی برای تامین فضاهای کالبدی دانشگاه، به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی مورد نیاز و اقدام در تامین اعتبار عمرانی موردنیاز.
 • برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکت های مشاوره و پیمانکار برای طرحهای عمرانی.
 • تهیه و تدوین طرح جامع دانشگاه و تامین زمین و امکانات با در نظر گرفتن توسعه آموزش عالی.
 • نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی دانشگاه.
 • بررسی صورت وضعیت ها و موارد مالی طرح های عمرانی.
 • اجرای طرح های امانی و مورد نیاز دانشگاه.
 • برنامه ریزی و تامین لوازم و مصالح موردنیاز طرحهای عمرانی.
 • نظارت بر اجرای طرحهای ساختمانی و تاسیساتی و همچنین تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمان های واحدهای مختلف دانشگاه.
 • پیشنهاد بودجه های عمرانی دانشگاه برای تص.یب در بودجه سالانه کشور.
 • تهیه نقشه طرحهای عمرانی دانشگاه.
 • تهیه برنامه لازم برای تعمی نگهداری ساختمان ها و تاسیسات مختلف و بررسی و تایید پیشنهاد های تعمیراتی و تغییرات فنی در ساختمانها و تاسیسات.
 • برآورد و پیشنهاد خرید وسایل، مصالح ساختمانی و تاسیساتی مورد نیاز دانشگاه.
 • جمع آوری اطلاعات لازم برای تنظیم بودجه طرحهای عمرانی دانشگاه.
 • بررسی طرحهای عمرانی و پیشنهادات واحدهای دانشگاه برای توسعه و عمران با توجه به اولویتها، امکانات و اعتبارات مصوب و بر اساس بخشنامه ها و دستورالعملهای مصوب و پیگیری بودجه پروزه های عمرانی تا مرحاه نهایی.
 • تهیه گزارش و ارزیابی منظم پیشرفت فیزیکی طرحها و پروژه های عمرانی و سایر امور مربوط بر اساس برنامه های زمانبندی شده.
 • مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه.
 • انجام بررسی های سازمانی به منظور برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی موردنیاز دانشگاه.
 • مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور برنامه ریزی و تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدهای و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه.
 • تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیتهای واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط.
 • مطالعه و بررسی در خصوص تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پستهای سازمانی دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط هیأت امنا و ابلاغ سازمان تفصیلی از سوی وزارت متبوع.
 • بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پستهای سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها.
 • انجام طرحهای مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی.
 • مطالعه و بررسی در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان.
 • تشخیص و تعیین رشته شغلی پستهای سازمانی با توجه به طرحهای طبقه بندی مشاغل.
 • تهییه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیتها، نیروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه (پرسنلی و بودجه)، به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت دانشگاه.
 • شرکت فعال در شوراها، کمیته ها و اظهارنظر پیرامون مسائل مربوط.
 • برنامه ریزی برای بهبود مستمر مدیریت و افزایش بهره وری در فرایند آموزش تحقیق و فناوری با عنایت به شایسته سالاری، ابتکار، خلاقیت و افزایش مشارکت و انعطاف سازمانی.
 • برنامه ریزی و نظارت بر طراحی، بهینه سازی و انطباق نظامهای مدیریتی متناسب و مورد نیاز جهت اجرای برناه های توسعه آموزش عالی.
 • انجام طرحهای مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی، ساختار نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی، سیستمها و روشهای موردعمل در دانشگاه.
 • انجام طرحهای مطالعاتی برای تعیین اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آیین نامه های داخلی دانشگاه با هدف ساده سازی و هماهنگ ساختن آنها.
 • برنامه ریزی و نظارت در زمینه بررسی سیستمها، روشها و رویه های مورد عمل در دانشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزایش رضایتمندی کارکنان و ارباب رجوع، تسهیل در انجام کارها و انطباق با نیازهای جدید.
 • پشتیبانی، هدایت و نظارت بر فعالیتهای بهره وری و تحول اداری دانشگاه.
 • برنامه ریزی جهت اجرای مصوبات شوراها و کمیسیون بهره وری و تحول اداری دانشگاه.
 • ارزیابی عملکرد و تهیه و تنظیم گزارش ادواری از اجرای برنامه های تحول اداری و بهره وری در دانشگاه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.